Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

Privacy policy website

De privacy policy voor bezoekers geldt voor iedereen die de website www.oogvoorverlies.nl bezoekt.

 1. Beheer
  De website www.oogvoorverlies.nl is eigendom van de praktijk Oog voor Verlies en staat onder beheer van 123-webhost. De contactgegevens van de praktijk Oog voor Verlies zijn te vinden op voornoemde website.
 2. Gegevens van bezoekers
  a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.oogvoorverlies.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
  b. 123-webhost zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens en doet dit in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de praktijk Oog voor Verlies
 3. Cookies
  a. www.oogvoorverlies.nl maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan www.oogvoorverlies.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld na te gaan welke domeinnamen de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.
  b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
  c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
  d. www.oogvoorverlies.nl maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren.
 4. Vragen
  Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij de praktijk Oog voor Verlies, de contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy.
 5. Disclaimer
  De praktijk Oog voor Verlies is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
 6. Gegevens die door de klant verstrekt worden
  De praktijk Oog voor Verlies kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  a. Het verwerken van de bestelling.
  b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  c. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan de praktijk Oog voor Verlies denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
  d. Gegevens verstrekken aan derden:
  Gegevens die door de klant aan de praktijk Oog voor Verlies zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 7. Beveiliging
  De gegevens die de klant aan de praktijk Oog voor Verlies verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
 8. Aanpassing van klantgegevens
  De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen, in te zien, of vragen om verwijdering. De praktijk Oog voor Verlies kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door de praktijk Oog voor Verlies voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.